การออกแบบและเทคโนโลยี

DownloadEducationIPSTNewsวิทยาการคำนวณ

คู่มือการใช้หลักสูตร เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ที่มา: SCIMATH :: คล

Read More
ClipEducationSTEM

โครงงานกับการแก้ปัญหา – การออกแบบเชิงวิศวกรรม

Clip : โครงงานกับการ

Read More
NewsTraining

สสวท. | ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรครูการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 1

💻 สาขาวิชาออ

Read More
myClassroom

การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.5) ปีการศึกษา 2564

  ว32101 เทคโนโ

Read More
myClassroom

บทที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลงาน

บทที่ 3 การพัฒนาต่อย

Read More
myClassroom

บทที่ 2 การพัฒนาโครงงาน

บทที่ 2 การพัฒนาโครง

Read More
myClassroom

บทที่ 1 ความรู้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา

บทที่ 1 ความรู้กับกร

Read More