<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงาน ก.ค.ศ. – OTEPC 

คำย่อ เลขที่หนังสือ วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง
ว21/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว 21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
5/7/2017 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว22/2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 5/7/2017 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับ วิทยฐานะ ว.PA

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับ วิทยฐานะ ว.21