<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

News

DownloadEducationNewsสพฐ.

Download | การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

Post Views: 882

Read More
ClipmyWorkNewsTraining

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โครงการพัฒนาศักยภาพก

Read More
EducationNewsคุรุสภา

คุรุสภา | ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการคุรุ

Read More
EducationNews

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read More
EducationmyWorkNews

รายงานผลการนิเทศติดตามตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการนิเทศติดต

Read More
EducationNewsสพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read More