<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myWork

รวบรวมกิจกรรมการทำงานต่าง ๆ ของครูจตุรภัทร

EducationmyWorkResearch

การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English for Daily Life วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การเผยแพร่ผลงานวิชาก

Read More