<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Education

EducationNews

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ตามหลักเกณฑ์ ว13/2556)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ

Read More
EducationmyWorkResearch

การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง English for Daily Life วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การเผยแพร่ผลงานวิชาก

Read More
DownloadNewsวิทยาการคำนวณ

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คำอธิบายรายวิชาเทคโน

Read More