<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Education

DownloadEducationสพฐ.

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read More
DownloadEducationNewsสพฐ.

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read More
DownloadEducationสพฐ.

Download | เอกสารประกอบการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

Post Views: 581

Read More
DownloadEducation

Download | การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

Post Views: 403

Read More
DownloadEducationNewsสพฐ.

Download | การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

Post Views: 882

Read More
Educationคุรุสภา

คุรุสภา | ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 5 ปี 2566 จำนวน 166 ราย

ประกาศรายชื่อผู้ได้ร

Read More
EducationNewsคุรุสภา

คุรุสภา | ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการคุรุ

Read More