<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

IPST

EducationIPSTNewsSTEMTrainingวิทยาการคำนวณ

สสวท. | การอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus)

Post Views: 3,576

Read More
EducationIPSTTrainingวิทยาการคำนวณ

การอบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน

ขอเชิญครูเข้าร่วมอบร

Read More
DownloadIPSTNewsSTEM

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตรผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ปี 2562

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เก

Read More
EducationIPSTResearch

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร. 23)

รายงานสืบเนื่องการปร

Read More