วิทยาการคำนวณ

DownloadEducationIPSTNewsวิทยาการคำนวณ

คู่มือการใช้หลักสูตร เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ที่มา: SCIMATH :: คล

Read More
EducationTrainingวิทยาการคำนวณ

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All – ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล

สถาบันส่งเสริมการสอน

Read More
Educationวิทยาการคำนวณสพฐ.

Coding | โครงการ Gamer to Coder โครงการนำร่องฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม

โครงการ Gamer to Cod

Read More
ClipGoogle for Educationวิทยาการคำนวณ

Google Sheets | การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลด้วย Google Sheets

การวิเคราะห์ข้อมูล ห

Read More
myClassroomวิทยาการคำนวณ

บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า

บทที่ 1 ความรู้กับกร

Read More