Download | รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงพัฒนางาน PA – ครูนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ (ค.ศ.4)

รายงานผลการพัฒนางานต

Read more

ดาวน์โหลด | SAR – รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 (ฟอร์มเปล่า)

Post Views: 11,057

Read more

Download | รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงกักตัวและ Work From Home ของครูจตุรภัทร

เนื่องจากผมเดินทางมา

Read more

[ดาวน์โหลด] SAR – รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 (ฟอร์มเปล่า)

Post Views: 47,667

Read more

รายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561-ครูจตุรภัทร

ผมได้จัดทำและแบ่งปัน

Read more