การประชุม

DownloadEducationศึกษานิเทศก์สพฐ.

Download | เอกสารประกอบการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

Post Views: 545

Read More
DownloadEducationNewsศึกษานิเทศก์สพฐ.

Download | การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

Post Views: 813

Read More
EducationmyWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการ OBEC Content Center รูปแบบออนไลน์

การอบรมปฏิบัติการการ

Read More
EducationmyWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การอบรมปฏิบัติการการ

Read More
EducationmyWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา

การประชุมใหญ่สามัญปร

Read More
EducationmyWorkNewsศึกษานิเทศก์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหาร

การประชุมกลุ่มนิเทศต

Read More