<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationIPSTNews

สสวท. ประกาศ 100 ทุน ระดับปริญญาโท โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2567

ทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 100 ทุน

ประกาศ #สสวท. การรับสมัครคัดเลือกอ่านรายละเอียดข้อผูกพันทุน คุณสมบัติของผู้สมัครคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน การเพิกถอนการให้ทุนและอื่นๆ ได้จากลิงค์ผ่าน QR Code [1] (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=39S3tVDXFkCI2uQMke3CenBxgNo2hUdGsy6JINCYRaFUQkFIQjFLRjBFSExISkZQNFJHS0ZVUEwxUi4u)

100 ทุน 9 หลักสูตร

  • คณิตศาสตร์ : 36 ทุน
  • วิทยาศาสตร์ : 43 ทุน
  • คอมพิวเตอร์ : 21 ทุน

กำหนดการสำคัญ

  • ปิดรับสมัคร: 21 ก.พ. 67 และติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ของหลักสูตร/มหาวิทยาลัย
  • สอบข้อเขียน: 3 มี.ค. 67 พร้อมส่งใบแสดงผลคะแนนจากชุดทดสอบภาษาอังกฤษ
  • สอบสัมภาษณ์: 30 – 31 มี.ค. 67

ข้อแนะนำต่างๆ

ผู้สนใจทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 เตรียมตัวให้พร้อม โดยมี 2 ประเด็นสำคัญที่ต้องศึกษา วางแผน และทบทวนให้ครอบคลุม [2]

1. กรอบความรู้สาขาวิชาต่างๆ

  • การสอบข้อเขียนเพื่อประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือก ใช้กรอบความรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ เช่นเดียวกับการคัดเลือกในปีการศึกษา 2566 โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ และหากได้ศึกษากรอบความรู้ของแต่ละสาขาวิชา จะพบได้ว่ามีขอบเขตของเนื้อหาที่กว้างพอสมควร ต้องมีการวางแผนและอาศัยระยะเวลาในการทบทวน

ลิงค์เข้าสู่ไฟล์กรอบความรู้สาขาวิชาฯ (คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์): https://drive.google.com/drive/folders/1ybTtqOa2uSj_-039TcskAU5mmbgXI5CC?usp=sharing

2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ

  • แต่ละชุดทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศการคัดเลือกในปีการศึกษา 2566 พบว่ามีการวัดครบทุกทักษะทั้งการฟัง อ่าน พูด และเขียน โดยค่าธรรมเนียมการสอบและความถี่ของการจัดสอบจะมีความแตกต่างกัน ชุดทดสอบที่มีค่าธรรมเนียมการสอบไม่สูงมากและมีความถี่ของการจัดสอบสม่ำเสมอ เช่น TU-GET (CBT) , CEFR Level Test ชุดทดสอบที่มักใช้เทียบกับเกณฑ์บัณฑิตศึกษาของหลายมหาวิทยาลัย เช่น TOEFL iBT , IELTS ทั้งนี้ เมื่อจะตัดสินใจสอบชุดทดสอบใดชุดทดสอบหนึ่ง ควรต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่จะได้รับผลสอบอย่างเป็นทางการ ซึ่งต้องนำมายืนในวันสอบข้อเขียนด้วยเช่นกัน

** นอกจากประเด็นสำคัญเรื่องกรอบความรู้สาขาวิชาและผลการสอบภาษาอังกฤษดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การเตรียมเอกสารการสมัครต่างๆ เช่น ใบแสดงผลการเรียน (transcript) หนังสือรับรองสถานภาพนิสิตนักศึกษา มักจะใช้ระยะเวลาในดำเนินการขอจากมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสมัครอาจมีการเตรียมการเอกสารเหล่านี้ไว้เป็นเบื้องต้น และติดตามรายละเอียดต่างๆ จากประกาศการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างไปจากปีการศึกษา 2566 โดยจะเผยแพร่ที่เว็บไซต์ www.ipst.ac.th/unit-psmt

ที่มา :

  • [1] สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2566.) สสวท. ประกาศ 100 ทุน ระดับปริญญาโท โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2567. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2567. จาก https://www.ipst.ac.th/news/news-test/news-psmt/55928/type2year2567.html.
  • [2] สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2566.) เปิด Roadmap ทุน สควค. ป.โท ปีการศึกษา 2567. สืบค้นเมื่อ 8 มกราคม 2567. จาก https://www.ipst.ac.th/news/news-test/news-psmt/55422/roadmaptype2year2567.html.