<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ClipNews

CV01: การสมัครใช้งาน Canva 2023

CV01: การสมัครใช้งาน Canva 2023

Canva.com เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social Media ใบงาน ใบประกาศต่าง ๆ Presentation Infographics เป็นต้น ซึ่ง CANVA นั้น มี Template (รูปแบบสำเร็จ) ให้เลือกใช้ หรือสามารถออกแบบสื่อเองได้

Canva #2023 #การสมัครใช้งาน

+++++