<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ClipNewsก.ค.ศ.

Starfish | “เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA”

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์แนวทางในการพัฒนาผลงานเพื่อเดินหน้าสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA

ที่มา:

  • Starfish Labz Channel. (2566). หัวข้อ : “เส้นทางสู่ครูเชี่ยวชาญ วPA”. สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2566. จาก https://www.youtube.com/watch?v=kfKk3OJWHzo.