<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ClipmyWorkNewsTraining

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 ณ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร