<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Educationคุรุสภา

คุรุสภา | ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 5 ปี 2566 จำนวน 166 ราย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 5 ปี 2566

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระหว่างปี 2565 – 2566 โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 77 จังหวัด และองค์กรที่มีรางวัลระดับประเทศ 7 องค์กร ได้พิจารณารางวัลดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ

 • รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จำนวน 1 คน
 • รางวัลคุณากร จำนวน 2 คน
 • รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 17 คน
 • และรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 146 คน

รวมจำนวนทั้งสิ้น 166 คน จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ดังนี้

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 คน  ได้แก่ นายนิวัฒน์ เงินงามมีสุข ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านมอโก้คี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

รางวัลคุณากร จำนวน 2 คน ได้แก่

 • 1) นายอุดร  สายสิงห์ ครูผู้เป็นที่รักและศรัทธายิ่งของศิษย์ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา และ
 • 2) นายสมเกียรติ แซ่เต็ง ครูยุคใหม่ผู้สร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อการรักถิ่น เน้นความมีตัวตนและความสำเร็จของเด็กทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม อ.เมือง จ.ตราด

รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน 17 รางวัล ดังนี้ ได้แก่

 • 1) นายสุพจน์ แซ่ท้าว จังหวัดกำแพงเพชร
 • 2) นางอาภรณ์ ดวงรัตน์ จังหวัดชลบุรี
 • 3) นายธนูศักดิ์ อรุณไพร จังหวัดชัยนาท
 • 4) นางวัชรี ไพรพา จังหวัดชุมพร
 • 5) นางสาวจันทร์นภา ศูนย์จันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
 • 6) นายสุรศักดิ์ เทพทอง จังหวัดตรัง
 • 7) นายสมัชชา เจียรณัย จังหวัดนครราชสีมา
 • 8) นายชัยธวัช สาทถาพร จังหวัดปทุมธานี
 • 9) นางศุภิศา คะรุณ จังหวัดพัทลุง
 • 10) นายวินัย จินะโสต จังหวัดแพร่
 • 11) นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 12) นายพีรวุฒิ วงศ์ตันภาศ จังหวัดลำพูน
 • 13) นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต จังหวัดสกลนคร
 • 14) นายศิริ สัตถาผล จังหวัดสกลนคร
 • 15) นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 16) นายเกียรติศักดิ์ ทองคา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
 • 17) นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 146 รางวัล รายชื่อปรากฏตามประกาศฯ ดังแนบ

สามารถเข้าดูประกาศรายชื่อฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือเว็บไซต์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี www.pmca.or.th

Download “รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสม.pdf – Downloaded 40 times – 64.29 KB

Download “รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 5 ปี 2566”

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลคุณากร-ครูยิ.pdf – Downloaded 39 times – 98.90 KB

ที่มา:

 • คุรุสภา. (2566). ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 5 ปี 2566 จำนวน 166 ราย. สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2566. จาก https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/04/43735/.