<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationmyWorkNews

รายงานผลการนิเทศติดตามตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการนิเทศติดตามตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่มา:

  • จตุรภัทร ประทุม. (2566). รายงานผลการนิเทศติดตามตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2566. จาก https://online.anyflip.com/qpdb/bkbi/mobile/index.html.