<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationIPSTTrainingวิทยาการคำนวณ

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power+ Coding)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญครูโค้ดดิ้งทุกสังกัด ร่วมโค้ชชิ่งนักเรียนไทยกับ การอบรม Power + Coding หลักสูตรอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ สำหรับครูประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค จำนวน 5 รุ่น (ศูนย์อบรม) ทั่วประเทศ อบรมแบบพบหน้า (Face to Face) โดยจะแจ้งสถานที่ อบรมในภายหลัง 

  1. รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี  
  2. รุ่นที่ 2 วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 จังหวัด ลำปาง 
  3. รุ่นที่ 3 วันที่  22 -23 กรกฎาคม 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  4. รุ่นที่ 4 วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 จังหวัดศรีสะเกษ  
  5. รุ่นที่ 5 วันที่ 26 -27 สิงหาคม 2566 จังหวัดนครราชสีมา

แต่ละรุ่น แต่ละระดับ รับจำนวนจำกัด ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://bit.ly/RegPowerPlus ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 แจ้งผลการคัดเลือกผ่านอีเมลภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 สอบถามที่เฟซบุ๊ก https://web.facebook.com/oho.ipst

วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาวิทยาการคำนวณ ส่งเสริมบทบาทของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณในการเป็นผู้ส่งเสริม กระตุ้น อำนวยการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในวิชาวิทยาการคำนวณอีกด้วย

ที่มา:

  • สสวท.. (2566, 1 กุมภาพันธ์). สสวท. ชวนอบรมออนไลน์ฟรี Coding for All – ฉลาดคิด พิชิตยุคดิจิทัล.  สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2566. จาก https://www.ipst.ac.th/news/37743/20230131-coding.html.