<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Educationสพฐ.

ปฏิทินการดำเนินงานระบบบริหารจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ที่มา:

  • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2565). เมื่อ 2 ธันวาคม 2565. จาก https://esan70.sillapa.net/sp-esan/.