<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsสพฐ.

การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด และรายชื่อผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรม

การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ ในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ขอประกาศจัดการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา:

  • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2565). ประกาศการจัดการแข่งขันและรายชื่อผู้รับผิดชอบทุกกิจกรรม.สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2565. จาก https://esan70.sillapa.net/sp-esan/.