<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducationNews

Download | คู่มือการใช้งานระบบ DPA

15

Download “คู่มือการใช้งานระบบ DPA”

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา.pdf – Downloaded 645 times – 7.72 MB
14.png

Download “คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ_สพท.pdf”

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ_สพทpdf.pdf – Downloaded 626 times – 9.26 MB

ที่มา:

  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2565). คู่มือการใช้งานระบบ DPA.  สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2565. จาก https://otepc.go.th/th/pa-download/pa-manual/item/4095-dpa.html.