<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsสพฐ.

ก.ค.ศ. | เว็บไซต์ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) Digital Performance Appraisal ตามหลักเกณฑ์ วPA

ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) หรือ ระบบประเมินวิทยฐานะ ว PA ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • ตำแหน่งครู (ว 9/2564)
  • ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว 10/2564)
  • ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว 11/2564)
  • ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว 12/2564)

การดำเนินการของผู้ใช้งานในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ในระบบ DPA ครู นั้นจะมีผู้ใช้งานหลักอยู่ 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย

  1. สถานศึกษาหรือโรงเรียน
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สพท.
  3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ กศจ.

โดยผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มก็จะมีสิทธิ์ในการใช้งานระบบDPAครู ที่ต่างกันออกไปดังภาพ

วิทยฐานะ-วpa-คู่มือการใช้ระบบDPA-Digital-Performance-Appraisal-DPA-1
ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal

เว็บไซต์ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) Digital Performance Appraisal >>

https://dpa-sso.otepc.go.th/

ที่มา:

  • ครูอัพเดตดอทคอม. (2565, 11 กันยายน). ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal ลิงก์เข้าระบบ ใช้งานระบบ DPA ตามหลักเกณฑ์ ว pa หรือ ว9/2564สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2565. จาก https://www.kruupdate.com/ลิงก์ลงทะเบียนระบบ-dpa-ระบ/.
  • ครูอัพเดตดอทคอม. (2565, 6 กันยายน). ระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล พร้อมให้ครูใช้งาน 1 ตุลาคม 2565 และทดลองใช้งาน กลางเดือน กันยายน 2565 ลิงก์เข้าใช้งาน ระบบ DPA อัพเดตที่นี่!สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2565. จาก https://www.kruupdate.com/ระบบ-dpa-ระบบประเมินวิทยฐา/.