<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationmyWorkNews

วิทยากร | การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

📢 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานโดย นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีคณะศึกษานิเทศก์ คณะครู เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ดร.จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

🗓 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ที่มา:

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. (2565). พิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครู Active Learning.  สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม 2565. จาก https://www.facebook.com/SppRoiet3/posts/pfbid02wxXC6XX2ex66zc5zQLJAsorij33LQYm6B8NcaV7Frme6tUDKt546Bd41dYwESNfvl.