<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationmyPortfoliomyWorkNewsTraining

การพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active Learning

การพัฒนาครูและบุคลากรการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active Learning

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

🌐 Website การอบรม : https://bit.ly/roiet3al