<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationmyWorkNews

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา

📢 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา พนาศึกษา มอบนโยบายการบริหารงาน โดยมี นายนิเทศ ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแพงวิทยาคาร ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา กล่าวรายงาน วิทยากรโดย นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

🗓 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.

ที่มา:

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. (2565). ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา พนาศึกษา.  สืบค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2565. จาก https://www.facebook.com/SppRoiet3/posts/pfbid02y5W2s7aw2qkEixnVQGzFks4UATGY5QmieeCzdRuLLwtgqCnEGyLc7k7vm6zxDfvbl.