<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationmyWorkNews

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหาร

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหาร

📢 นายสุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหาร มอบหมายให้ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจเสมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

🗓 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.

ที่มา:

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. (2565). การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์ใหม่ พร้อมมอบนโยบายการบริหารสืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2565. จาก https://www.facebook.com/SppRoiet3/posts/pfbid0nLTZS7ir7iHxrf9MZFqq1xFqm7grUNBUppJUKY2TbfSfELykLbb9mtQEAqKBsVxCl.