<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

News

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กำหนดให้สถานศึกษา ดำเนินการ รวบรวมคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา นำส่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เกินเวลา 16.30 น. กรณีไม่ได้ส่งคำร้องตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่มีความประสงค์จะขอย้ายโดยให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดยเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Download สิ่งที่ส่งมาด้วย:

https://drive.google.com/drive/folders/1CTICaAXw9xB-Q4g3GMTcx-fd88j_vpl8?fbclid=IwAR2Kw_5-h6w02joIaRwK3CQLt8BbsxQTJHC0CEDo6PYn-qx59ou1Sc7OY6I

ที่มา:

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด. (2565, 5 ม.ค.). การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ปี. พ.ศ.2565. สืบค้นเมื่อ 5 มกราคม 2565. จาก https://www.facebook.com/697160953671399/posts/4747902768597177/.