<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Clipวิทยาการคำนวณ

Google Form | การสร้างแบบสอบถาม Online ด้วย Google Form

การสร้างแบบสอบถาม Online ด้วย Google Form โดยประกอบรายวิชาวิทยาการคำนวณ ในหัวข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบข้อมูล และประมวลผลต่อไป

0:00 การออกแบบสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล
3:30 ตัวอย่างแบบสอบถามที่ครูสร้างขึ้น
4:17 ตัวอย่างส่วนที่ 1
4:52 ตัวอย่างส่วนที่ 2
6:10 เริ่มทำกันเลย
20:56 ตั้งค่าให้สามารถเผยแพร่แบบสอบถาม
22:05 ตกแต่งฟอร์มให้สื่อความหมายและสวยงาม
22:14 เปลี่ยน “สีธีม”
22:50 ใสรูป “ส่วนหัว”
23:54 การส่งฟอร์มเพื่อเผยแพร่
26:09 การคัดลอก “ลิงก์” เพื่อส่งเผยแพร่
28:00 การสร้าง QR Code เพื่อส่งเผยแพร่

+++++ 🔔 ฝากติดตามช่อง “Jaturapad Pratoom Channel” 🔴 bit.ly/JaturapadYouTube #GoogleForm #การสร้างแบบสอบถาม #วิทยาการคำนวณ