<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ClipEducationSTEM

โครงงานกับการแก้ปัญหา – การออกแบบเชิงวิศวกรรม

Clip : โครงงานกับการแก้ปัญหา

โครงงานกับการแก้ปัญหา โดยไช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อให้การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานสามารถทำได้อย่างเป็นระบบ

E-book : โครงงานกับการแก้ปัญหา