<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

News

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมอธิฐานจิต งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 (+เกียรติบัตร)

กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ประจำปี พ.ศ.2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวินัยคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนข้าราชการ ผู้เรียนและสังคม ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดการกระทำผิดวินัย ตลอดจนมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงเห็นว่าในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
จึงควรมีกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์พร้อมมีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการอธิฐานจิตตั้งมั่น ในการเข้าร่วมกิจกรรมในการงดเหล้าเข้าพรรษานี้

การอธิษฐานจิตเพื่อที่จะให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ผู้นั้นต้องอธิษฐานจิตด้วยสมาธิ กล่าวคือในขณะที่จิตของเรานิ่ง หากถึงพร้อมด้วยองค์สามคือ กาย วาจา ใจ รวมกันเป็นหนึ่งและไม่เกินวิสัยของกรรม สิ่งที่หวังไว้ย่อมเห็นผลได้ในไม่ช้า

คลิกที่นี่เพื่อร่วมกิจกรรมฯ

ที่มา:

กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3. (2564). กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ประจำปี พ.ศ.2564 (ผ่านระบบออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2564. จาก https://sites.google.com/pracharath.ac.th/surin3law/งดเหลาเขาพรรษา-2564