<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myClassroom

การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.5) ปีการศึกษา 2564

  ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

 • รายวิชา:  ว32101 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 0.5 หน่วยกิต
 • อัตราคะแนน 100 คะแนน
  • คะแนนเก็บ : 60
  • คะแนนกลางภาค : 20
  • คะแนนปลายภาค : 20

 คำอธิบายรายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา

  ลงทะเบียนเรียน  

  แบบทดสอบก่อนเรียน   

 • Pretest: แบบทดสอบก่อนเรียน

  บทเรียน  

 • บทที่ 1 ความรู้กับกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา
 • เนื้อหา
  • ความรู้กับการแก้ปัญหา
  • การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา
 • บทที่ 2 การพัฒนาโครงงาน
 • เนื้อหา
  • การแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน
  • กาารพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
 
 • บทที่ 3 การพัฒนาต่อยอดผลงาน
 • เนื้อหา
  • การสร้างประโยชน์
  • สิทธิและการคุ้มครองผลงาน
  • การนำเสนอผลงาน
 

  Posttest – แบบทดสอบก่อนเรียน  

 • Posttest: แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบประเมินการสอนของครู  

 • แบบประเมินการสอนของครูจตุรภัทร ภาคเรียนที่ 1/2564

  ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน  

 • ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
ย้อนกลับ – การออกแบบและเทคโนโลยี (ม.5)