<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

News

ผลงานนักเรียน (บางส่วน) ปีการศึกษา 2563

ผลงานนักเรียน (บางส่วน) ปีการศึกษา 2563 ที่ได้พานักเรียนทำ ในรายวิชการออกแบบและเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณ

เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น การออกแบบที่กดเจล แล้วนำไปบริจาคให้ชุมนุม การเรียนบทเรียนออนไลน์โควิด-19 และระบาดวิทยา (https://learningcovid.ku.ac.th/) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเรียนบทเรียนออนไลน์ Be Internet Awesome- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และผลงาน Infographics หัวข้อ มาตรการป้องกันโควิด-19 และโครงงานไมโคบิต (Micro:bit) อย่างง่าย (YouTube Playlist)