<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Newsสพฐ.

ชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของ สพม. ทั้ง 62 เขต

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต

ที่มา:

ประชาสัมพันธ์ สพฐ. (2564). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564. จาก https://www.facebook.com/obec.pr/