<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ClipTips

Word | การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน ในโปรแกรม Microsoft Word

ปัญหาที่พบคือ:

ในการทำงานเอกสารนั้น บ่อยครั้งที่เอกสารมีการวางแนวที่ต่างกันในเอกสารเดียวกัน ทั้งเนื้อหากระดาษแนวตั้ง และแสดงข้อมูลในแนวนอน ทำให้หลายคนเลือกทำในหลาย ๆ ไฟล์ เมื่อพิมพ์แล้วจึงนำมารวมกัน และประสบปัญหาตามมาคือเอกสารไม่เรียงลำดับบ้าง ข้ามไปข้ามมาได้เมื่อรวมเล่มเอง

วิธีทำ:

1. เลือกหน้าหรือย่อหน้าที่มีคุณต้องการเปลี่ยนการวางแนว
2. คลิก เค้าโครง (Layout) – ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup)
3. ในกล่อง ตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) ในหัวข้อ การวางแนว (Orientation) ให้คลิก แนวตั้ง (Portrait) หรือ แนวนอน (Landscape)
4. คลิกกล่อง นำไปใช้กับ แล้วคลิก ข้อความที่เลือก

✅ ฝากติดตามช่อง “Jaturapad Pratoom Channel