<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

ClipTips

การทำซ้ำหัวตาราง (Repeat Header Rows) ในโปรแกรม Microsoft Word

ปัญหาที่พบคือ:

เมื่อเนื้อหาใน 1 ตาราง ไม่สามารถแสดงในหน้าเดียวได้หมด มีเนื้อหาบางส่วนล้นไปอีกหน้าอื่น ทำให้บ่อยครั้งที่ต้องพิมพ์หัวตารางใหม่ให้เหมือนกับตารางเดิม หรือลืมแก้ไข

วิธีแก้ไขคือ:

การทำซ้ำหัวตาราง ซึ่งคำสั่งนี้จะช่วยให้ตารางเดียวกันนี้ จะมีหัวตารางแบบเดียวกันในทุกหน้า

วิธีทำ:

1. คลิกที่หัวตารางที่ต้องการ
2. คลิกเลือกแถบคำสั่ง เค้าโครง (Layout)
3. เลือกเลือกคำสั่ง ทำซ้ำหัวตาราง (Repeat Header Rows)

✅ ฝากติดตามช่อง “Jaturapad Pratoom Channel