<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadmyClassroommyPortfolio

Download | รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงกักตัวและ Work From Home ของครูจตุรภัทร

เนื่องจากผมเดินทางมากจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง ทำให้ต้องกักตัวและ Work From Home ตามมาตรการฯ ของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 เป็นเวลา 14 วัน และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้กับนักเรียนครับ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือดีจากนักเรียน เพราะวันที่ 4 มกราคม 2564 นี้ โรงเรียนไม่ได้ปิดโรงเรียน (ตอนนี้วันที่ 5 มกราคม 2564 โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอน 7 วัน)

ดังนั้น ผมจึงจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในแต่ละวัน เพื่อนำเสนอต่อรองผู้อำนวยการฯ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลำดับถัดไป

ดาวโหลดได้ที่นี่

http://bit.ly/356z5uT