<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Education

พระบรมราโชวาท ร.10 พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิต เด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเอง ให้ถึงพร้อมทั้งความรู้และความดี แต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคง สำหรับพัฒนาต่อยอด เป็นความสำเร็จ ความเจริญ และความสุขในชีวิตในวันข้างหน้า

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2563

ที่มา:

บัลลังก์ โรหิตเสถียร (ศธ.360 องศา). (2564, 1 มกราคม). ในหลวง ร.10 พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564. สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2564, จาก https://moe360.blog/2021/01/01/royal-instructions/.