<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myClassroomวิทยาการคำนวณ

บันทึกการส่งงาน – วิทยาการคำนวณ (ม.5) ปีการศึกษา 2563

บันทึกการส่งงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ว32102 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  แบบบันทึกการส่งงาน  ภาคเรียนที่ 2/2563