<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Newsคุรุสภา

คุรุสภา | ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล  “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คุรุสภาส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาได้ให้ความสำคัญ และตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพและเพื่อยกย่องสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          ประเภทผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน สามารถส่งผลงานได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง จากประเภทของนวัตกรรม จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการเรียนรู้  2) ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  3) ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  4) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  5) ด้านการวัดและการประเมิน และ 6) ด้านอื่นๆ (เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีลักษณะผสมผสานหลายด้าน)

          การประเมินคุณภาพผลงาน มีวิธีการประเมิน 2 ระดับ คือ “ระดับภูมิภาค” คณะกรรมการจะตรวจและประเมินผลงานจากเอกสาร ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่กำหนด และ “ระดับประเทศ” คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองของระดับภูมิภาค โดยตามรูปแบบและวิธีการให้สำนักงานเลขาธิการกำหนดนำเสนอผลงาน

          เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน จะใช้การประเมินแบบอิงเกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานแบบมิติคุณภาพ 5 มิติ ประกอบด้วย 1) คุณค่าทางวิชาการ 2) ประโยชน์ของนวัตกรรม  3) ลักษณะของผลงาน   4) การมีส่วนร่วม และ 5) การนำเสนอผลงานตามแบบ นร.1 และ นร.2 (ถ้ามี)  และมีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ เทคนิคการนำเสนอ รายละเอียดของข้อมูล และหลักฐานร่องรอย

          สถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงานทั้งทางออนไลน์เท่านั้น โดยลงทะเบียนสมัครส่งผลงานในระบบ KSP School ผ่านทาง https://school.ksp.or.th ที่เมนู หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และประกาศผลการคัดสรรผลงานระดับภูมิภาค ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และประกาศผลการคัดสรรผลงานระดับประเทศ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และ www.facebook.com/OSOIKSP

           ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือ สอบถามรายละเอียด 0 2280 6366

ดาวน์โหลด แบบ นร. 1 และ นร. 2

ที่มา:

คุรุสภา. (2563, 20 ธ.ค.). คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564. สืบค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2563. จาก https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25696/.