<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationmyPortfolioTrainingวิทยาการคำนวณสพฐ.

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะ ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนนำตามมาตรฐานอาชีพ
ด้านทักษะ ความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
ปีงบประมาณ 2563

โครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับครูผู้สอน ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การพัฒนาครูผู้สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี (2563 – 2565) สพฐ. จึงเห็นควรสร้างครูแกนนำโดยเลือกครูผู้สอนที่มีพื้นฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน มาเข้ารับการประเมินตามกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขยายผลให้เกิดประสิทธิภาพแก่ครูผู้สอนในรุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ได้รับการอบรมและประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากล และได้การรับรองสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลตามมาตรฐานอาชีพ จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะต่อไป
  2. เพื่อบ่งชี้สมรรถนะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ให้เป็นค่าสถิติที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนากำลังคนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  3. เพื่อรวบรวมผลการพัฒนาและประเมิน นำไปบูรณาการข้อมูลบุคลากรต่อไป

คุสมบัติพื้นฐานของครูที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. ต้องเป็นครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  2. ต้องไม่เคยผ่านการประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยใบประกาศนียบัตร IC3 Digital Literacy Certification
  3. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น โปรแกรมสำนักงาน และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  4. ต้องมีความพร้อม และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดการฝึกอบรม
  5. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็น Trainer เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ คำแนะนำและประสบการณ์ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นๆ ที่จะเข้ารับการประเมินในรุ่นต่อๆ ไป

ขั้นตอนวิธีการเข้าร่วมโครงการฯ

ลายละเอียดโครงการ

https:/obecdl.com/assets/img/doc/detail.pdf