<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Educationคุรุสภา

คุรุสภา | สำรวจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความประสงค์จะสำรวจความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เพื่อเป็นสารสนเทศสำคัญที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนา และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สามารถกรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://bit.ly/kspawardteachersurvey2020 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลของคุรุสภา และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/08/21503/