<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNewsคุรุสภา

คุรุสภา | ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562

             ตามที่คุรุสภาโดย มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เกษียณอายุ ในปี พ.ศ. 2562 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2562 นั้น บัดนี้ มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562  จำนวน 11,672 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 30 คน

             ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำครูอาวุโส ประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ สำหรับวัน เวลา และสถานที่ใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

          สามารถตรวจสอบรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562 ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2280 4333

ที่มา:

          คุรุสภา. (2563). ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562. สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2563. จาก   http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/07/20417/ .