<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationResearchคุรุสภา

คุรุสภา | ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค”

          ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 นั้น บัดนี้การคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” ได้เสร็จสิ้นแล้ว

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” ประกอบด้วย รางวัลผลงานวิจัย “ระดับดีเด่น” จำนวน 2 รางวัล “ระดับดี”  จำนวน 5 รางวัล และ “ระดับชมเชย” จำนวน 30 รางวัล รวมจำนวน 37 รางวัล

         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” จาก “จัดแสดงนิทรรศการ และนำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ในเวทีการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา” เป็น “นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar) ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด โดยรายละเอียดจะแจ้งให้สถานศึกษาที่ผ่านการเข้ารับการคัดสรร “ระดับประเทศ” ทราบต่อไป

          ตรวจสอบผลการคัดสรรรางวัล ผลงานวิจัยของคุรุสภา ฯ ได้ที่ เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2280 6366

ที่มา:

          คุรุสภา. (2563). ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค”. สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2563. จาก http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/07/20435/ .