<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationIPSTNewsวิทยาการคำนวณ

โครงการสอนออนไลน์ Project 14

Project 14
นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education)

Project 14 เป็นโครงการนำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education) ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำเป็นเพียงแค่ในห้องเรียน แต่สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด Project 14 เป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งประกอบด้วยวีดิทัศน์การสอนเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ที่ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตามหลักสูตร เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ หรือทบทวนบทเรียน นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้นี้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

วีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นใน Project 14 นี้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สสวท. ได้อัพโหลดวีดิทัศน์บทเรียนแรกเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ส่วนบทเรียนอื่นๆ จะทยอยอัพโหลดเข้าในระบบต่อไป โดยมีกำหนดเผยแพร่เนื้อหาสำหรับภาคเรียนที่ 1 ครบทั้งหมดภายใน 30 กันยายน 2563 และภาคเรียนที่ 2 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ทันเวลาเปิดเรียน

เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
เผยแพร่ผ่านหลายช่องทางเพื่อตอบสนองต่อความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน

กำหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
การเรียนรู้จะไม่จำกัดแค่อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปบทเรียนออนไลน์จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของและกำหนดการเรียนรู้ของตัวเอง

เน้นความเข้าใจ เชื่อมโยงชีวิตจริง
วีดิทัศน์การสอนเน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. ที่เน้นความเข้าใจแนวคิคหลักที่เชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตรงตามหลักสูตร
พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560) และหนังสือเรียน สสวท.

แนวทางการใช้งาน

 • ผู้เรียน – ใช้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือทบทวนบทเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและตามศักยภาพของตนเอง
 • ครูผู้สอน – ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามปกติในชั้นเรียน โดยครูอาจมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้มาล่วงหน้าเพื่อนำมาอภิปรายและเรียนรู้ร่วมกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือครูอาจใช้สำหรับทบทวนบทเรียน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ระดับชั้นเรียน

ประถมศึกษา

 • ป.1
 • ป.2
 • ป.3
 • ป.4
 • ป.5
 • ป.6

มัธยมศึกษาตอนต้น

 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3

มัธยมศึกษาตอนปลาย – พื้นฐาน

 • วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • วิทยาการคำนวณ
 • การออกแบบและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาตอนปลาย – เพิ่มเติม

 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
 • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ที่มา:

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2563). โครงการสอนออนไลน์ – Project 14. สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2563. จาก http://proj14.ipst.ac.th/ .