<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

Download

[ดาวน์โหลด] SAR – รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 (ฟอร์มเปล่า)

          รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน การสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประจำปีการศึกษา 2562
          รายงานนี้ โรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
          ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป