<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationResearch

คุรุสภา | ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563

     ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภากล่าวว่า ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและเป้าหมายการพัฒนา เป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีคุณภาพสำหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน และเพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการเป็นแบบอย่างของการประยุกต์หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

     ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิจัย มี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามใบอนุญาตที่ได้รับ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน หรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค
 2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน

     ลักษณะของผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพทางการศึกษา โดยมีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน  เป็นผลงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จในระหว่าง พ.ศ. 2560 – 2563  ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภามาก่อน เว้นแต่เป็นผลงานวิจัยที่ทำขึ้นใหม่ โดยได้มีการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเดิม ไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น กรณีงานวิจัยที่ทำเป็นคณะหรือทำหลายคน ผู้ส่งผลงานวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด และต้องเป็นผู้วิจัยหลักและมีสัดส่วนการทำวิจัยไม่น้อยกว่า 60% โดยต้องระบุสัดส่วนร้อยละและหัวข้อ หรือหน้าที่ของการทำวิจัยที่สัมพันธ์กับปริมาณสัดส่วนการทำวิจัยของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยทุกคนอย่างชัดเจน (รวมกันไม่เกิน 100%)

     ประเภทรางวัลผลงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

 1. รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดี และชมเชย โดยผลงานวิจัยระดับดีเด่นและระดับดี จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยให้เป็น “ผลงานระดับประเทศ” และผลงานวิจัยระดับชมเชย จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ (Poster Presentation) ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2563
 2. รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดี และชมเชย จะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

     เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

“ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค” จะพิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย
 2. ด้านระเบียบวิธีวิจัย
 3. คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย
 4. คุณภาพของรายงานวิจัย โดยแต่ละด้านจะต้องผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป 

“ผลงานวิจัยระดับประเทศ” จะพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่

 1. จากการประเมินเล่มผลงานวิจัย จำนวน 70%
 2. จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 30%

พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่

 1. การนำเสนอผลงานวิจัย
 2. เนื้อหาสาระในการนำเสนอผลงานวิจัย
 3. สื่อและการใช้สื่อประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย
 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงานทั้งทางออนไลน์และส่งเล่มเอกสาร โดยลงทะเบียนสมัครส่งผลงานในระบบ KSP Selfe – service ผ่านทาง https://selfservice.ksp.or.th/ ที่เมนู ขอรับรางวัลผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ จากนั้นให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัลด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ อาคาร 2 ชั้น 2 128/1 ถนนนครรราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ระบุข้อความหน้าซองว่า ส่งผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2563 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หมดเขตส่งผลงานวันที่ 6 มีนาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรได้ภายในเดือนเมษายน 2563 และประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย “ระดับภูมิภาค” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

     ดูรายละเอียดประกาศการคัดสรรผลงานฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2280 6366

ที่มา:

คุรุสภา. (25632). คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563. สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563. จาก http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/02/15366/ .