<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadEducationNews

ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (1/2563)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 16 ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่

 1. นายจำเนียร โพสาวัง โรงเรียนโสกก่ามวิทยา จังหวัดบึงกาฬ สพม.เขต 21 (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนโสกก่ามวิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 2. รายงานการสร้างและผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ใช้สมองเป็นฐานโดยบูรณาการการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3. รายงานการพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้ สาระพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พร้อมเอกสารประกอบ)
 2. นางสาวนิศากร ยมหา โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง สพม.เขต 18 (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย)
 3. นางสาวศิริวรรณ มรรคผล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น พร้อมเอกสารประกอบ 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนแบบแผ่นคลี่ รหัสวิชา 2110 -2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 3. รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนแบบแผ่นคลี่ รหัสวิชา 2110 -2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ)

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่

 1. นายนพดล ธุลีจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น พร้อมเอกสารประกอบ 2. กลยุทธ์การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมเอกสารประกอบ)
 2. นายนิยม แสงวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ผลงานวิชาการ คือ 1. รูปแบบ การบริหารการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 2. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม)

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่

 1. นางสาวเฟื่องฟ้า แตงโสภา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 จังหวัดสุพรรณบุรี สพม.เขต 9 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2556 2. รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ปี 2557 3. รางวัลครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊ครีดดิ้งคลับ ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และปลูกฝัง นิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6)
 2. นางณัติฐา เพ็ชรแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีดีเด่น ประจาปี 2556 2. รางวัลครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกสำหรับตกแต่งบ้าน ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 3. รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ผลงานสิ่งประดิษฐ์กรอบรูปนกยูงจากผ้าลายไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีการศึกษา 2557 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาศิลปะประดิษฐ์ สาขาธุรกิจงานประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช)

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่

 • นายมงคล พลายชมพูนุท ศูนย์ กศน. อำเภอไทรงาม สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดกาแพงเพชร (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” 2. รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทบุคคล กลุ่มวิทยากรแกนนายุวกาชาดดีเด่น สังกัด กศน. ปี 2558 3. รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัด กศน. ปี 2558 4. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจาตาบลมหาชัย)

หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 จำนวน 8 ราย ดังนี้

1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่

 1. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาระบบคัดกรองผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ)
 2. นายวสันต์ รัชชวงษ์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ กลยุทธ์บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยน้อมนาศาสตร์พระราชาเพื่อขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติในชุมชน)
 3. นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการส่งเสริมการดำเนินงานการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ OOCC (ONIE Online Commerce Center) ของสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่)

2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่

 1. นายยงศักดิ์ เชาว์วุฒิกุล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3)
 2. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ SMR Scout Organization of NST4 Model เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4)
 3. นายสมชาย รองเหลือ สพม.เขต 11 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างอาชีพและการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11)
 4. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงาน การดำเนินงานขยายผลโรงเรียนสุขภาวะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2)
 5. นายทวี ทะนอก สพป.สมุทรสาคร (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา: 

 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2563). ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ. สืบค้นเมื่อ 30 ม.ค. 2563. จาก https://otepc.go.th/th/otepc03/news-otepc03/item/2812-2019-11-11-06-49-49.html.