<Jaturapa>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

EducationNews

คุรุสภา | ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

           คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562
            ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ คุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

          บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติอนุมัติรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ   “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 จำนวน 1,047 คน เรียบร้อยแล้ว และเข้ารับรางวัลในช่วงสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่  16 – 17 มกราคม 2563

ที่มา:

คุรุสภา. (2562). คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562. สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562. จาก http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/12/12821/ .