<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

DownloadIPSTNewsSTEM

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตรผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ปี 2562

ดาวน์โหลดวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ปี 2562

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร
  1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมครบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของการอบรม
  2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 75 คะแนนจากคะแนนรวม 100 คะแนน
การพิมพ์วุฒิบัตร ปี 2562

1. ตรวจสอบ browser ให้เป็น Chrome

2. เข้าเว็บไซต์ http://stemreg.ipst.ac.th/all_event

 

3. ให้ login เข้าระบบในระดับที่เข้ารับการอบรม (คลิกปุ่มลีเหลือง มุมบนด้านขวา)

 

4. เลือกระดับที่เข้ารับการอบรม

 

5. กดปุ่ม ข้อมูลผู้เรียน

 

6. กดปุ่มพิมพ์วุฒิบัตร

 

7. หลังกดปุ่มพิมพ์วุฒิบัตร ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นรูปแบบแนวนอน (Landscape) แล้วสั่งพิมพ์