<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myPortfolio

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีความสุข และเป็นผู้เสริมแรง ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

หมายถึง การดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียน จัดทำโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล

ระดับคุณภาพ (ระดับ 4)
  1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  2. มีโครงการและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  3. ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
  4. นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง
  5. เป็นแบบอย่างที่ดี
หลักฐาน ร่องรอย
  1. แฟ้มเอกสาร หลักฐานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน