<Jaturapad>

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

myPortfolio

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

หมายถึง การจัดทำหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หมายถึง กระบวนการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

ระดับคุณภาพ (ระดับ 4)
  1. ใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น
  2. นำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือผลการวิจัยไปใช้
  3. ให้คำแนะนำในการใช้กระบวนการวิจัยหรือดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
หลักฐาน ร่องรอย
  1. หลักฐาน ร่องรอยที่แสดงถึงการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย
  2. หลักฐาน ร่องรอยที่แสดงถึงการเป็นผู้นำหรือการให้คำแนะนำ